วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

3 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - รับนักเรียนหน้าประตู พร้อมกับครูเวรประจำวัน
- เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าวสารก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง  ภารกิจในการอ่านข่าวในวันนี้นักเรียนมาอ่านข่าวตามเวลาที่กำหนด
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่จัดแถวอยู่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังเล่น และคุยกันจนครูเวรต้องลงมาทำโทษเอง
- สอนตามตารางสอน คาบแรก ชั้น ป. 1/3 เวลา 08:30-09:30 .
ช่วงบ่าย
                - เรียบเรียงผลงานของนักเรียน
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
                - ตรวจงานของนักเรียนที่ส่งย้อนหลัง แต่ก็บางคนที่ยังไม่ส่งงาน จึงต้องย้ำนักเรียนอยู่สม่ำเสมอ

2 ต.ค. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - รับนักเรียนหน้าประตู พร้อมกับครูเวรประจำวัน
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่จัดแถวอยู่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังเล่น และคุยกันจนครูเวรต้องลงมาทำโทษเอง
- ช่วยครูถ่ายเอกสารห้องวิชาการ
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 2 ชั้น ป. 1/2 เวลา 09:30 – 10:30 .
ช่วงบ่าย                                                          
- ช่วยครูหัวหน้าสายชั้น ป. 2 พิมพ์งานบันทึกข้อความเกี่ยวกับโครงการการอบรมครู วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 2 ชั้น ป. 1/4 เวลา 14:00 – 15:00 .
- ตรวจงานของนักเรียนที่ส่งย้อนหลัง

1 ต.ค. 55

 ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธงการเข้าแถวของนักเรียนในวันนี้ ทุกคนมีความระเบียบเรียบร้อยมาก
- ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกประชุมนักศึกษาฝึกสอน เกี่ยวกับการประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประเด็นการประชุมมีดังนี้
                1. แบบกรอกคะแนนของนักเรียนมี 2 หลักใหญ่ คือ
                                - ปรับปรุงและพัฒนา ( ประเมินระหว่างเรียน)
                                - การประเมินเพื่อตัดสินผล
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 3 ชั้น ป. 2/1 เวลา 11:00 – 11:40 .
ช่วงบ่าย
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 5 ชั้น ป. 2/3 เวลา 14:00 – 15:00 .
- ตรวจงานนักเรียน

28 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
- เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าวสารก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 3 ชั้น ป. 2/2 เวลา 10:30 – 11:30 . วันนี้นักเรียนมีการตอบสนองการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว จนทำให้การเรียนการสอนในวันนี้เกิดความสนุกสนานมาก

ช่วงบ่าย
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 4 ชั้น ป. 1/1 เวลา 13:00 – 14:00 . วันนี้ทดสอบนักเรียนที่ยังอ่านไม่ค่อยออก ทำจนนักเรียนจะอ่านออกได้
 - ตรวจสอบงานที่นักเรียนยังไม่ส่ง

27 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน
                - เขียนข้อมูลลงสมุดปฏิบัติการ
ช่วงบ่าย
- สอนคาบที่ 4 ชั้น ป. 2/4 13:00-14:00.
                - แจกนมให้นักเรียนดื่ม
                - ตรวจงานนักเรียนที่ส่งย้อนหลัง ปรากฏว่าก็ยังส่งไม่หมดทุกคน

26 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - รับนักเรียนหน้าประตู พร้อมกับครูเวรประจำวัน
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่จัดแถวอยู่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังเล่น และคุยกันจนครูเวรต้องลงมาทำโทษเอง
- สอนตามตารางสอน คาบแรก ชั้น ป. 1/3 เวลา 08:30-09:30 .
ช่วงบ่าย
                 - จัดทำสื่อล่วงหน้าของชั้น ป. 2 ซึ่งค้นหาสื่อต่างๆจากอินเตอร์เน็ต
                - หาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอน