วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

27 มิ.ย. 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        เวลา 08.30 - 09.30 น. สอนคาบแรก ชั้น ป. 1/3
-        สอนแทนครูชั้น ป. 2/2
ช่วงบ่าย
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

26 มิ.ย. 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        เวลา 09.30 -10.30 น. สอนคาบที่ 2 ชั้น ป. 1/2
ช่วงบ่าย
-        เวลา 14.00-15.00 น. สอนคาบที่ 4 ชั้น ป.1/4
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

25 มิ.ย. 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        ประชุมสุดสัปดาห์ สำหรับนักศึกษาฝึกสอน
-        เวลา 10.30-11.30 น. สอนคาบที่ 3 ชั้น ป. 2/2
ช่วงบ่าย
-        เวลา 13.00-14.00 น. สอนคาบที่ 4 ชั้น ป.1/1
-        ช่วยครูสีประชุมเชียร์

22 มิ.ย. 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        เวลา 10.30-11.30 น. สอนคาบที่ 3 ชั้น ป.2/2
ช่วงบ่าย
-        เวลา 13.00-14.00 น. สอนคาบที่ 4 ชั้น ป.1/1
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

21 มิ.ย. 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ช่วงบ่าย
-        เวลา 13.00-14.00 น. สอนคาบที่ 3 ชั้น ป.2/4
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

20 มิ.ย. 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        เวลา 08.30 - 09.30 น. สอนคาบแรก ชั้น ป. 1/3
ช่วงบ่าย
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

19 มิ.ย. 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        เวลา 09.30 -10.30 น. สอนคาบที่ 2 ชั้น ป. 1/2
ช่วงบ่าย
-        เวลา 14.00-15.00 น. สอนคาบที่ 4 ชั้น ป.1/4
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

18 มิ.ย. 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        เวลา 10.30 -11.30 น. สอนคาบที่ 3 ชั้น ป. 2/1
ช่วงบ่าย
-        เวลา 14.00-15.00 น. สอนคาบที่ 4 ชั้น ป.2/3
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

15 มิ.ย 55ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        ประชุมสุดสัปดาห์ สำหรับนักศึกษาฝึกสอน
-        เวลา 10.30-11.30 น. สอนคาบที่ 3 ชั้น ป. 2/2
ช่วงบ่าย
-        เวลา 13.00-14.00 น. สอนคาบที่ 4 ชั้น ป.1/1
-        ช่วยครูสีประชุมเชียร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

14 มิ.ย 55

ช่วงเช้า
           - ลงชื่อปฎิบัติการ
           - คุมแถวนักเรียนชั้นป. 2
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
           - จัดเรียงรายชื่อนักเรียนชั้นป.1
           - สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
 ช่วงบ่าย
           - คาบที่ 4 สอน ป.2/4 เวลา 13.00-14.00 น.
           - คาบที่5 สอนลูกเสือชั้นป.1/1

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

13 มิ.ย 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนทำความสะอาด
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอนคาบแรก ป. 1/3 เวลา 08.30 - 09.30 น.

12 มิ.ย 55

ช่วงเช้า
          - ลงชื่อปฎิบัติการ
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน
          - คุมแถวนักเรียนชั้นป. 2
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - คาบที่ 2 สอนป. 1/2 เวลา 09.30-10.30 น.
ช่วงบ่าย
          - คาบที่ 5 สอน ป. 1/4 เวลา 14.00-15.00 น.
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดในชั้นเรียน

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

11 มิ.ย 55

ช่วงเช้า
           - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
           - สอนคาบที่ 3 ป. 2/1
ช่วงบ่าย
           - สอนคาบที่5 ป.2/3
           - คุมนักเรียนทำความสะอาดในชั้นเรียน

8 มิ.ย 55

ช่วงเช้า
          - ลงชื่อปฎิบัติการ
          - รับนักเรียนหน้าประตู
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - คาบที่ 3 สอน ป. 2/2 เวลา 10.30-11.30 น.
ช่วงบ่าย
          - คาบทีื่ 4 สอน ป. 1/1 เวลา 13.00-14.00 น.
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

7 มิ.ย. 55

ช่วงเช้า
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ช่วงบ่าย
          - คาบที่ 4 สอน ป.2/4 เวลา 13.00-14.00 น.
          - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน

6 มิ.ย. 55

ไปประชุมเงินกู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

5 มิ.ย. 55

ช่วงเช้า
             - สอนคาบที่ 2 ป.1/2 เวลา 09.30-10.30 น.
             - ไปตรวจรายชื่อนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หัวไทร (เรือนประชาบาล)         
ช่วงบ่าย
             - สอนคาบที่ 5 ป.1/1 เวลา 14.00-15.00 น.
             - คุมนักเรียนทำความสะอาดในชั้นเรียน

1 มิ.ย 55

ช่วงเช้า
          - รับนักเรียนหน้าประตู
          - คุมแถวนักเรียนชั้นป. 2
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - สอนคาบที่ 3 ป.2/2 เวลา 10.30-11.30 น.
ช่วงบ่าย
          - สอนคาบที่ 4 ป. 1/1 เวลา 13.00-14.00น.