วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

25 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าว ก่อนจะทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนคาบที่ 2 ชั้น ป. 1/2 เวลา 09:30 – 10:30 .
ช่วงบ่าย
- สอนคาบที่ 2 ชั้น ป. 1/4 เวลา 14:00 – 15:00 .
- แจกนมให้นักเรียนดื่ม
- ตรวจงานของนักเรียน
- นำข้อมูลลงใน บล็อก ของตัวเอง
- หาสื่อ และข้อมูลต่างในอินเตอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

24 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - รับนักเรียนหน้าประตู
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ปรึกษาครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
- สอนคาบที่ 3 ชั้น ป. 2/1 เวลา 11:00 – 11:40 .
- จัดทำแผนการสอนของคาบต่อไป
ช่วงบ่าย
- สอนคาบที่ 5 ชั้น ป. 2/3 เวลา 14:00 – 15:00 .
- แจกนมให้นักเรียนดื่ม
- หาข้อมูลข่าวสารที่จะให้นักเรียนอ่านข่าวในวันอังคาร

21 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - คุมนักเรียนเก็บขยะตามบริเวณโรงเรียน
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนคาบที่ 3 ชั้น ป. 2/2 เวลา 10:30 – 11:30 .
ช่วงบ่าย
- สอนคาบที่ 4 ชั้น ป. 1/1 เวลา 13:00 – 14:00 .
- แจกนมให้นักเรียนดื่ม
                - ตรวจงานนักเรียน

20 ก.ย. 55

ช่วงเช้า        
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าวสารก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- คุมห้อง ชั้น ป. 2/2 แทนครู ป. 2 เพราะครูติดการอบรมของโรงเรียน
- สอนแทน ชั้น ป. 2/1 เพราะครูติดอบรม
ช่วงบ่าย
- สอนคาบที่ 4 ชั้น ป. 2/4 13:00-14:00.
                - แจกนมให้นักเรียนดื่ม
                - ตรวจงานนักเรียน

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

19 ก.ย. 55

ช่วงเช้า        
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนคาบแรก ป. 1/3 เวลา 08:30-09:30 .
- เข้าสอนแทนครูชั้น ป. 2/4 เพราะครูติดธุระ
- เขียนการบันทึกผลลงสมุดปฏิบัติ

18 ก.ย. 55

ช่วงเช้า        
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนคาบที่ 2 ชั้น ป. 1/2 เวลา 09:30 – 10:30 .
- สอนแทนครูชั้น ป. 1/3 คาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . เพราะครูไปอบรมเกี่ยวกับการใช้ Tablet เพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้น ป. 1
ช่วงบ่าย
- สอนคาบที่ 2 ชั้น ป. 1/4 เวลา 14:00 – 15:00 .
- แจกนมให้นักเรียนดื่ม

17 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการประเมินโรงเรียน เวลา 08:30.
- สอนคาบที่ 3 ชั้น ป. 2/1 เวลา 11:00 – 11:40 .
ช่วงบ่าย
- สอนคาบที่ 5 ชั้น ป. 2/3 เวลา 14:00 – 15:00 .
- แจกนมให้นักเรียนดื่ม
- คุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาดในห้องเรียน

14 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - คุมนักเรียนเก็บขยะ
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนคาบที่ 3 ชั้น ป. 2/2 เวลา 10:30 – 11:30 .
ช่วงบ่าย
- สอนคาบที่ 4 ชั้น ป. 1/1 เวลา 13:00 – 14:00 .
- แจกนมให้นักเรียนดื่ม

13 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - คุมนักเรียนเก็บขยะตามบริเวณที่ตนรับผิดชอบ
                - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ช่วงบ่าย
                - สอนคาบที่ 4 ชั้น ป. 2/4 13:00-14:00.
                - แจกนมให้นักเรียนดื่ม
                - ตรวจงานนักเรียน
                - เขียนบันทึกลงประจำวัน

12 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                - สอนคาบแรก ป. 1/3 เวลา 08:30-09:30 .
                - ตรวจงานนักเรียน

11 ก.ย. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอนคาบที่ 2 ป. 1/2 เวลา 09.30-10.30 น. 

ช่วงบ่าย

             - สอนคาบที่ 5 ชั้นป.1/4 เวลา 14.00-15.00 น.
             - แจกนมให้นักเรียนดื่ม
             - ควบคุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาดในห้องเรียน

10 ก.ย. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนเก็บขยะ
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - ตรวจงานนักเรียน
             - สอนชั้น ป. 2/1 เวลา 11.00-11.40น. คาบที่3

ช่วงบ่าย

            - แจกนมให้นักเรียนดื่ม
            - สอนชั้นป. 2/3 เวลา 14.00-15.00 น. คาบที่5
            - คุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาดในชั้นเรียน

7 ก.ย. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - เวรประจำวันคุมนักเรียนอ่านข่าวสาร
             - สอนคาบที่ 3 เวลา 10.30 - 11.30 น. ชั้น ป.2/2

ช่วงบ่าย

              - สอนคาบที่ 4 เวลา 13.00 - 14.00 น. ชั้น ป.1/1
              - แจกนมให้นักเรียนดื่ม

6 ก.ย. 55

ช่วงเช้า

            - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
            - คุมนักเรียนเก็บขยะ
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ตรวจงานนักเรียน
         
ช่วงบ่าย

             - สอนคาบที่ 4 เวลา 13.00 - 14. 00 น. ชั้น ป.2 /4
             - แจกนมให้นักเรียนดื่ม
             - เขียนบันทึกลงสมุดปฎิับัติวิชาชีพครู

3-5 ก.ย. 55

- ทางโรงเรียนหยุดการเรียนการสอน เนื่องจากทางดรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา ครั้งที่ 8

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

31 ส.ค 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - ประชุมสุดสัปดาห์ของวันประำวันศุกร์ เวลา 08.30 น.
             - สอนคาบที่ 3 เวลา 10.30 - 11.30 น. ชั้น ป. 2/ 2

ช่วงบ่าย

             - สอนคาบที่4 เวลา 13.0 -14 .00 น. ชั้น ป. 1/ 1
            - แจกนมให้นักเรียนดื่ม

30 ส.ค 55

ช่วงเช้า

            - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
            - เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าวสารก่อนที่จะทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - จัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุม

ช่วงบ่าย

             - สอน คาบที่ 4 เวลา 13.00 - 14.00 น. ชั้น ป. 2/4
             - แจกนมให้นักเรียนดื่ม
             - จัดบอร์ดของสายชั้นป.2