วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

10 ก.ค. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนทำความสะอาดตามบริเวณที่รับผิดชอบ
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง                                                                                                               
             - สอน ป. 1/2 คาบที่ 2 เวลา 09.30 - 10.30 น.

ช่วงบ่าย

             - สอน ป. 1/4 คาบที่ 5 เวลา 14.00 - 15.00 น.
             - คุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาดในชั้นเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

9 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
- ลงชื่อปฏิบัติการ
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2/1 ป.2/4
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ป.2/1 คาบที่ 3 เวลา 10.30 11.30 น.
ช่วงบ่าย
- สอน ป.2/3 คาบที่ 5 เวลา 14.00 15.00 น.
- คุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาด

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

5-6 ก.ค. 55

- กีฬาสีร่มไทรเกมส์   ของ อ.หัวไทร 

4 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
- คุมแถวนักเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ป. 1/3 คาบที่ 1 เวลา 08.30 09.30 น.
- ช่วยครูประจำสีคุมแถวนักเรียนเดินพาเหรด
ช่วงบ่าย
- ซ้อมเพลงเชียร์กับครูประจำสี
- ช่วยครูประจำสีทำอุปกรณ์การเชียร์

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

3 ก.ค.55


ช่วงเช้า
- คุมแถวนักเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ป. 1/2 คาบที่ 2 เวลา 09.30 10.30 น.
ช่วงบ่าย
- สอน ป. 1/4 คาบที่ 5 เวลา 14.00 15.00 น.
- ซ้อมเพลงเชียร์กับครูประจำสี

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

2 ก.ค. 55


ช่วงเช้า

-          ลงชื่อปฏิบัติการ
-          คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2/1 ป. 2/4
-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-          สอนชั้น ป. 2/1 คาบที่ 3 เวลา 10.30 - 11.30 น.
ช่วงบ่าย
-          สอนชั้น ป. 2/3 คาบที่ 5 เวลา 14.00 15.00 น.
-          ช่วยซ้อมเพลงเชียร์กีฬาสี

29 มิ.ย. 55


ช่วงเช้า
- ลงชื่อปฏิบัติการ
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูภาษาอังกฤษ
- เวลา 10.30-11.30 น. สอนคาบที่ 3 ชั้น ป. 2/2
ช่วงบ่าย
- เวลา 13.00-14.00 น. สอนคาบที่ 4 ชั้น ป.1/1
- ช่วยครูสีประชุมเชียร์

28 มิ.ย. 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ช่วงบ่าย
-        เวลา 13.00-14.00 น. สอนคาบที่ 3 ชั้น ป.2/4
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์