วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

31 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
           - ลงชื่อปฎิบัติการ
           - คุมแถวนักเรียนชั้นป.2  
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
           - ไปพบกับครูพี่เลี้ยงเรื่องแผนการสอนและปรึกษาเรื่องต่างๆ
           - เวลา 12:40 น. ได้รับหน้าที่แทนครูป.1ประกาศให้นักเรียนทุกชั้นมาแปรงฟัน
ช่วงบ่าย
           - สอนป.2/4 คาบที่ 4
           - ชั่วโมงสุดท้ายทุกๆชั้นต้องเรียนลูกเสือ

30 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
          - ลงชื่อปฎิบัติการ
          - คุมแถวนักเรียนชั้นป.2
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - สอนป.1/3 คาบแรก
          - เวลา 12:40 น. เปิดเพลงเพื่อให้นักเรียนทุกชั้นแปรงฟันกันทุกคน แทนครูป.1 เพราะครูไปราชการ
ช่วงบ่าย
          - เวลา 14: 00 น. การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)   
ครั้งที่ 3/2555
          - นายสมโภช โชติชูช่วง (นายอำเภอหัวไทร) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

29 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
           - ลงชื่อปฎิบัติการ
           - คุมแถวนักเรียนชั้นป.2
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
           - สอน ป.1/2 คาบที่2
           - เวลา 12: 40น. ช่วยครูป.1 เปิดเพลงเพื่อบ่งบอกถึงเวลาการแปรงฟันของนักเรียนทุกๆชั้น
ช่วงบ่าย
           - หารูปภาพในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสอนเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆ
           - สอนป.1/4 คาบที่ 5
           - คุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียน ก่อนที่จะกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

28 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
          - ช่วยครูจัดแถวนักเรียนฃองป.2
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - ช่วยครูพี่เลี้ยงชั้น ป.1 ทำตารางรายชื่อของนักเรียนและก็ได้เพิ่มวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนป.1
          - คาบที่3 ป.2/1 ได้ทบทวนการบ้านที่สั่งให้นักเรียนที่ให้กลับไปทำ
          - สอนเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน และให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงสมุด
ช่วงบ่าย
          - คาบที่5 สอนป.2/3
          - ประชุมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้ปรึกษาเกี่ยวกับการทำโครงการต่างๆ ที่มหาลัยได้กำหนดไว้

25 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - นักศึกษาฝึกสอนประชุมทุกวันศุกร์กับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
          - คาบที่3 สอน ป.2/2
ช่วงบ่าย
          - คาบที่4 สอน ป. 1/1
          - ช่วยครูพี่เลี้ยงป.1 ทำตารางรายชื่อเกี่ยวกับการแปรงฟันของนักเรีย

24 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณของโรงเรียน
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมนักศึกษา
ช่วงบ่าย
          - สอนป.2/4 คาบที่4
          - ช่วยครูป.1 ทำตารางรายชื่อนักเรียนเกี่ยวกับโครงการแปรงฟันของนักเรียนทุกๆชั้น

23 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
           - คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
           - คาบแรก ป.1/3
ช่วงบ่าย
           - ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2

22 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
           - สอนป.1/2 คาบที่2
           - เข้าห้องสมุดไอที
ช่วงบ่าย
           - สอนป.1/4 คาบที่5 ก่อนที่จะเรียนได้ทบทวนนักเรียน
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนอาทิตย์ที่แล้ว

21 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - คาบที่3 สอนป.2/1
ช่วงบ่าย
            - คาบที่5 สอนป. 2/3
            - ช่วยครูจัดโต๊ะนักเรียน

18 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
           - ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมนักศึกษาฝึกสอน ก่อนที่จะเข้าสอน
           - นำตารางสอนลง blogger ของตัวเอง
           - คาบที่3 สอนป.2/2 และให้แนะนำตัวที่ละคน
           - ให้นักเรียนฝึกสนทนา แล้วก็จับคู่แนะนำตัวที่ละคู่ ด้วยคำว่า Hi/ Hello
ช่วงบ่าย
           - คาบที่4 สอนป.1/1
           - ทบทวนตัวอักษร A-Z แล้วให้นักเรียนเขียนลงสมุด
           - ประชุมสำหรับนักศึกษาฝึกสอน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

17 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
       - ช่วยครูเข้าเวรเช้าหน้าประตู
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      
ช่วงบ่าย
       - มีการประชุมผู้ปกครองชั้นป.1- ป.6 ดิฉันได้รับหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียนของผู้ปกครองตามสายชั้นของตนเองต้องรับผิดชอบ และก็ได้แนะนำตัวให้กับผูปกครองของนักเรียนในห้องประชุม รู้สึกตื้นเต้นมากที่ออกมาหน้าหอประชุมเพราะว่าผู้ปกครองของนักเรียนเยอะมาก

16 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
       - ช่วยครูเข้าเวรหน้าประตู
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
       - สอนห้อง ป.1/3 คาบแรก

ช่วงบ่าย
       - เป็นครูพี่เลี้ยชั้นอนุบาล ดิฉันได้ช่วยครูในจัดการที่นอนของเด็กอนุบาล และให้นักเรียนทุกคนดื่มนม
       - นัดประชุมสำหรับนักศึกษาฝึกสอน เกี่ยวกับการวางแผนงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) ได้มอบหมายงานไว้

15 พ.ค 2555

ช่วงเช้า
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
       - ช่วยครูป.1 เขียนชื่อลงสมุดวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุกคน
       - สอนห้อง ป.1/2 คาบที่2 ดิฉันก็ได้แนะนำตัว และก็ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนทุกคนโดยการให้นักเรียนแนะนำชื่อของตัวเองที่ละคน

ช่วงบ่าย
       - ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนห้องป.2/4 และก็ได้แนะนำตัวให้กับนักเรียน เห็นนักเรียนแล้วดิฉันรู้สึกว่านักเรียนดีใจที่มีครูฝึกสอนมา
       - สอนห้องป.1/4 คาบที่ 5 ดิฉันก็ได้ทักทายนักเรียนทุกคนในห้อง และก็ได้ทบทวน A-Z ให้กับนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

14 พ.ค 55

ตอนเช้า
       - ได้รายงานตัวกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
       - แนะนำตัวเองให้กับคณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนหน้าเสาธง ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากและใจที่ได้ฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งนี้
       - ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้นัดประชุมนักศึกษาฝึกสอน เพราะท่านชี้แจงเรื่องการสอนของแต่ละคนว่าจะรับผิชอบสายชั้นใด ซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบชั้น ป.1 กับ ป.2

ตอนบ่าย
       - ช่วยครูป.1 เขียนชื่อนักเรียนของแต่ละคนลงสมุด
       - ผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมช่วงบ่ายอีกครั้งหลังเลิกเรียน เพราะท่านได้แนะนำครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกสอนได้รู้จัก พร้อมกับพวกเราก็ได้แนะนำตัวกับครูพี่เลี้ยงอีกด้วย

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน

ตารางสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่1 และประถมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)


วันและเวลา
09.00-10.00น.
10.00-11.00น.
11.00-12.00น.
  พักเที่ยง


13.00-14.00น.
14.00-15.00น.

จันทร์ภาษาอังกฤษ
ป. 2/1

ภาษาอังกฤษ
ป. 2/3

อังคาร


ภาษาอังกฤษ
ป. 1/2


ภาษาอังกฤษ
ป. 1/4

พุธ

ภาษาอังกฤษ
ป. 1/3พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล

พฤหัสบดี
ภาษาอังกฤษ
ป. 2/4


ศุกร์ภาษาอังกฤษ
ป. 2/2
ภาษาอังกฤษ
ป. 1/1